กลุ่มอาชีพสตรีกล้วยเล็บมือนางกวน

กลุ่มอาชีพสตรีกล้วยเล็บมือนางกวน

กลุ่มอาชีพสตรีกล้วยเล็บมือนางกวน

ติดต่อ : นางเฉลิม เรืองทอง

โทร : 081 8194906 , 032 691967

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

การจัดการ

ก่อตั้งกลุ่มเมื่อเดือนกันยายน 2543 เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม

อาชีพหลัก

ทำสวน

สินค้าโอทอป