กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางเบิด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางเบิด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางเบิด

ติดต่อ : นางวันดี แสงใส

โทร : 086 0212760, 089 2143629

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 7 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 เห็นประโยชน์จากลังไม้รองตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ มาจากเรือใหญ่ส่งสินค้า ปล่อยทิ้งลงทะเล น้ำพัดขึ้นมาเกยฝั่ง จึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นเพื่อใช้เป็นของที่ระลึก และเครื่องประดับตกแต่ง

อาชีพหลัก

ทำตุ๊กตาไม้

สินค้าโอทอป