กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน

ติดต่อ : นางชูศรี จันทร์เก

โทร : 01 9136885 โทรสาร. 032 690271

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ.2545 เนื่องจากเกษตรในตำบลไชยราชปลูกทุเรียน ในบางปีราคาทุเรียนตกต่ำ เกษตรกรจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรเพื่อแปรรูปจากทุเรียน และได้เห็นการประกวดผลผลิตตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอ จึงส่งทุเรียนทอดเข้าประกวด และได้รับการคัดเลือกอันดับ 1 ของอำเภอบางสะพานน้อย

สินค้าโอทอป