กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวตำบลทรายทอง

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวตำบลทรายทอง

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวตำบลทรายทอง

ติดต่อ : นายยงยุทธ คงสมัคร

โทร : 032 690118

การจัดการ

ตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ.2545 ประธานกลุ่มไปศึกษาดูงาน เดือนเมษายน 2545 ที่บ้านนายเปลื้อง ผู้คง จ.พัทลุง ซึ่งทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ทำให้เกิดความคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์จากกะลา และเห็นว่าในพื้นที่มีกะลามะพร้าวมาก จึงจัดตั้งกลุ่มขึ้น 25 คน ใช้งบจาก กศน. จำนวน 5,000 บาทเป็นค่าวิทยากรอบรม หลังจากนั้น อบต. ทรายทองสนับสนุนงบประมาณให้ 13,250 บาท สมาชิกลงหุ้น 4,000 บาท

สินค้าโอทอป