กลุ่มอาชีพนิคมบาติก

กลุ่มอาชีพนิคมบาติก

กลุ่มอาชีพนิคมบาติก

ติดต่อ : นางสาวสมใจ แซ่ลิ้

โทร : 08-9171-1109

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/BatikNikom.htm

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 1 ต.ค. 2545 กลุ่มนิคมบาติกเกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ( 88 วัน ) จำนวน 10 คน มีการจัดการถือหุ้นร่วมกัน หุ้นละ 100 บาท สมาชิกมาทำงานรวมกัน เพื่อผลิตสินค้าโดยได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงรายวัน

สินค้าโอทอป