กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านทั่งทอง

กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านทั่งทอง

กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านทั่งทอง

ติดต่อ : นางมณี ลูกอินทร์

โทร : 032 546152, 09 5405016

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ. 2544 เนื่องจากสมาชิกว่างงานจากการประกอบอาชีพหลัก จึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อ สร้างงาน สร้างรายได้เสริมแก่สมาชิก และชุมชน ประกอบกับในพื้นที่มีมะพร้าวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะใยมะพร้าว จึงขอรับการสนับสนุนวิทยากร และงบประมาณจากทางราชการ และต่อมาได้มีการทำไม้กวาดป่านศรนารายณ์เพิ่ม

สินค้าโอทอป