กลุ่มผ้าทอละว้า (กลุ่มทอผ้าบ้านสันติสุข)

กลุ่มผ้าทอละว้า (กลุ่มทอผ้าบ้านสันติสุข)

กลุ่มผ้าทอละว้า (กลุ่มทอผ้าบ้านสันติสุข)

ติดต่อ : นางสุพิศ ฉายแสงดี

โทร : 053 619568

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

36 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปีพ.ศ. 2540 โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนด้านวิทยากรมาฝึกอบรมทักษะทอผ้า

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป