กลุ่มผ้าปักฉลุสตรีคริสเตียนสุพรรณบุรี (ฉลุรักษ์)

กลุ่มผ้าปักฉลุสตรีคริสเตียนสุพรรณบุรี (ฉลุรักษ์)

กลุ่มผ้าปักฉลุสตรีคริสเตียนสุพรรณบุรี (ฉลุรักษ์)

ติดต่อ : นางประทีป หมวกอินทร์

โทร : 035-561674, 08-1325-7795, 08-6344-5437

อีเมล: Chaluraks_nan@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

50 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2514 เริ่มจากมิชชั่นนารี (ผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์)

สินค้าโอทอป