กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร

ติดต่อ : นางอรทิพย์ กล้าหา

โทร : 076 311017,07 2773920

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2546 โดยรวมแม่บ้านที่ว่างไม่ได้ทำงานนอกบ้านมารวมกลุ่มกันช่วยกันคิดช่วยกันทำรวมกันมาเรื่อย ๆ จนสามารถนำมาขายเป็นสินค้าขายได้ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของทางราชการ เช่น พัฒนาชุมชน และส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลอันดับ 1

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

สินค้าโอทอป