กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าร่อน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าร่อน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าร่อน

ติดต่อ : นางบุญมา แตงอ่อน

โทร : 086-5109254

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2542 วัตถุดิบในพื้นที่มีมากราคาตกต่ำจึงนำมาแปรรูปเป็นกล้วยสี่รส

อาชีพหลัก

ทำสวน ทำไร่

อาชีพเสริม

เป็นกลุ่มแม่บ้านแปลรูปผลผลิตทางการเกษตร

สินค้าโอทอป