กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกกโพธิ์ เลขที่ 99 หมู่12 ตำบลรอบเมือง

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกกโพธิ์ เลขที่ 99 หมู่12 ตำบลรอบเมือง

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกกโพธิ์ เลขที่ 99 หมู่12 ตำบลรอบเมือง

ติดต่อ : นางปุณิกา สุขใจ

โทร : 09-7138651

อีเมล: -

เว็บไซต์ : -

การจัดการ

จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของแม่บ้าน เยาวชนบ้านกกโพธิ์ มีสมาชิก 60 คน