กลุ่มผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย

กลุ่มผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย

กลุ่มผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย

ติดต่อ : คุณจันทร์หอม กันกา

โทร : 054 531009, 081 765 5031

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

เกิดจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการรักษาอาชีพการทอผ้าเอาไว้ ซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

สินค้าโอทอป