บริษัท พัฒน์ธนรัตน์ จำกัด (PFP FOOD)

บริษัท พัฒน์ธนรัตน์ จำกัด (PFP FOOD)

บริษัท พัฒน์ธนรัตน์ จำกัด (PFP FOOD)

ติดต่อ : นางสุจิตรา เปียปร

โทร : 089 8377944, 6632 611082

โทรสาร : 6632 611082

อีเมล: maanow_thai@yahoo.com

เว็บไซต์ : www.thaifruitpowder.com

ข้อมูลทั่วไป

มะนาวผง

ตราสินค้า : PFP FOOD

การจัดการ

ตั้งเมื่อ 1 ก.ค. 2547

สินค้าโอทอป