กลุ่มกระยาสารทธัญญาพืช

กลุ่มกระยาสารทธัญญาพืช

กลุ่มกระยาสารทธัญญาพืช

ติดต่อ : นางปาจรีย์ สังข์

โทร : 08 1745 7350

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540

อาชีพหลัก

ทำไร่ , ค้าขาย

อาชีพเสริม

ผลิตกระยาสารท

สินค้าโอทอป