กลุ่มไม้กวาดใยมะพร้าว

กลุ่มไม้กวาดใยมะพร้าว

กลุ่มไม้กวาดใยมะพร้าว

ติดต่อ : นางเล็ก สกุลทอง

โทร : 086 0219966, 081 4346909

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2542

อาชีพหลัก

ทำไร่, รับจ้างทั่วไป

อาชีพเสริม

ปอกมะพร้าว, เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา

สินค้าโอทอป