กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง

กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง

กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง

ติดต่อ : คุณนิธี สุธรรมรัก

โทร : 08-1568-9385, 0-5366-7719

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

280 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2543

สินค้าโอทอป