กลุ่มอาชีพสตรีบ้านสันพะนอม หมู่ 6

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านสันพะนอม หมู่ 6

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านสันพะนอม หมู่ 6

ติดต่อ : คุณสวาย แซ่โค้ว

โทร : 034 472835, 01 302212

อีเมล: dogge@thaimail.com

เว็บไซต์ : www.bansawai.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 21 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2543 โดยมีสมาชิกร่วมกัน 15 คน และได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีคุณสวาย แซ่โค้ว เป็นประธานกลุ่ม ต่อมาผลิตภัณฑ์ได้รับ 5 ดาวจากการประกวดสุดยอด ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP PRODUCT HAMPION) ทำให้ชื่อของ “บ้านหวาย” เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบอาหารไทยและได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของตลาด

อาชีพหลัก

รับจ้าง

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป