ร้านเอราวัณ ทองม้วนสด

ร้านเอราวัณ ทองม้วนสด

ร้านเอราวัณ ทองม้วนสด

ติดต่อ : คุณภาวิณี หรรษคุณ

โทร : 02 8023486, 08 1495 0158

โทรสาร : 02 8026132

อีเมล: erawantms@thaimail.com, erawantms@yahoo.com

ข้อมูลทั่วไป

ขนมทองม้วนสด

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2545

สินค้าโอทอป