กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ 6

กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ 6

กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ 6

ติดต่อ : คุณบุญนาค สามเกลี

โทร : 032 559100, 07 1000347

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2545

อาชีพหลัก

ทำสวน, รับจ้างเก็บมะพร้าว

อาชีพเสริม

ทำไม้กวาด

สินค้าโอทอป