กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรบ้านตำแย

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรบ้านตำแย

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรบ้านตำแย

ติดต่อ : คุณอรดี ถาศักดิ์

โทร : 06 2051223

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2537 ได้มีการจัดอบรมที่สหกรณ์การเกษตรพนา และทางสหกรณ์ฯได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นในนามของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรพนาขึ้น การจัดการบริหารเริ่มต้นด้วยการออกทุนคนละ 100 บาท นำมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า และส่งเสริมการขาย และนำกำไรที่ได้มาปันผลในกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป