กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่

กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่

กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่

ติดต่อ : นางสมถวิล พิลาทอง

โทร : 086 261 9439

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2535 ได้ดำเนินการทอผ้า และแปรรูปเป็นเสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป และยกระดับเป็นสินค้าระดับ 3 ดาว เมื่อปี พ.ศ.2547

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้าฝ้าย, ผ้าไหม, แปรรูปเสื้อผ้า

สินค้าโอทอป