กลุ่มสมุนไพรแปรรูปบ้านหนองเป่าปี่

กลุ่มสมุนไพรแปรรูปบ้านหนองเป่าปี่

กลุ่มสมุนไพรแปรรูปบ้านหนองเป่าปี่

ติดต่อ : นางนิตยา ศรีอันยู

โทร : 09 9143177, 06 5050865

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

30 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2547
มีคณะกรรมการทั้งหมด 8 คน โดยมีการลงหุ้นจากสมาชิกจำนวน 30 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 3000 บาท โดยมีการปันผลปลายปี

อาชีพหลัก

ทำไร่

สินค้าโอทอป