กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทับใต้

กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทับใต้

กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทับใต้

ติดต่อ : นางวรรณา สีเมฆ

โทร : 09 0439869

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 รวบรวมสมาชิกภายในหมู่บ้านที่ว่างงาน และอยากทำผลิตภัณฑ์ใช้เองเป็นการลดต้นทุนในครัวเรือน เมื่อใช้เองแล้วเกิดผลดี จึงเชิญวิทยากรไปอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม แล้วผลิตออกจำหน่ายภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง และนำออกจำหน่ายตามงาน

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

สินค้าโอทอป