กลุ่มสตรีเรือนสมุนไพรอ่าวน้อย

กลุ่มสตรีเรือนสมุนไพรอ่าวน้อย

กลุ่มสตรีเรือนสมุนไพรอ่าวน้อย

ติดต่อ : คุณนลินี ยิ้มเยาะ

โทร : 08 1942 6673 , 032 554351

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2547

อาชีพหลัก

ทำสวน, ทำไร่

สินค้าโอทอป