กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านนาวัลเปรียง

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านนาวัลเปรียง

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านนาวัลเปรียง

ติดต่อ : นางปาจรีย วงศ์ศิร

โทร : 09 8968526, 032 573189

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

24 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2547

สินค้าโอทอป