กลุ่มแม่บ้าน อสม. ตำหรุพัฒนา

กลุ่มแม่บ้าน อสม. ตำหรุพัฒนา

กลุ่มแม่บ้าน อสม. ตำหรุพัฒนา

ติดต่อ : คุณกรสุธา เอี่ยม

โทร : 0 1745 8300

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

24 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2547

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป