กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านเที่ยงแท้

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านเที่ยงแท้

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านเที่ยงแท้

ติดต่อ : นางชัด บางจั่น

โทร : 09 7024017

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

12 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541
เนื่องจากกลุ่มสตรีหมู่ 1 ตำบลเที่ยงแท้ หลังจากการทำนามีเวลาว่าง นางชัด บางจั่น ได้เกิดแนวความคิดที่จะให้กลุ่มสตรีรวมตัวกันเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว จึงได้จัดตั้งกลุ่มจักสานผักตบชวาขึ้นดำเนินการมีสมาชิก 12 คน กรรมการ 9 คน มีนางชัด บางจั่น เป็นประธานกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป