กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมุนไพรไทย

กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมุนไพรไทย

กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมุนไพรไทย

ติดต่อ : คุณอลิศรา สายน้ำเ

โทร : 0 1667 7200

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542 โดยได้ศึกษาและพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรไทย

สินค้าโอทอป