กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านผ้าทอ หมู่ที่ 9

กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านผ้าทอ หมู่ที่ 9

กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านผ้าทอ หมู่ที่ 9

ติดต่อ : คุณยุพา สุริยา

โทร : 08 1036 4263, 055 454143

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

17 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2536

สินค้าโอทอป