ร้าน บอล ดีไซน์

ร้าน บอล ดีไซน์

ร้าน บอล ดีไซน์

ติดต่อ : คุณวินัย ภู่เทศ

โทร : 087 061 5352

ข้อมูลทั่วไป

หัตถกรรมจากผ้าไหม

ตราสินค้า : บอล ดีไซน์

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2540

สินค้าโอทอป