กลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ 3

กลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ 3

กลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ 3

ติดต่อ : คุณพรเพ็ญ บัวแก้ว

โทร : 089 452 9947

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2544 มีจำนวนสมาชิกครั้งแรก 15 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 20 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป