กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนตาวาง

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนตาวาง

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนตาวาง

ติดต่อ : คุณพิชญาภัค พันธ์

โทร : 089 4945250

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี 1 มกราคม 2530

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป