กลุ่มแม่บ้านขนมทองพับบ้านเสียวสวาสดิ์

กลุ่มแม่บ้านขนมทองพับบ้านเสียวสวาสดิ์

กลุ่มแม่บ้านขนมทองพับบ้านเสียวสวาสดิ์

ติดต่อ : คุณสกุลคุณา เผ่าผ

โทร : 05 1433125

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 21 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ผลิตขนมทองพับ

สินค้าโอทอป