กลุ่มสตรีพัฒนาชุมชนและแม่บ้านเกษตรดอนไก่ดี

กลุ่มสตรีพัฒนาชุมชนและแม่บ้านเกษตรดอนไก่ดี

กลุ่มสตรีพัฒนาชุมชนและแม่บ้านเกษตรดอนไก่ดี

ติดต่อ : คุณสันติ แสนในธร

โทร : 0-3447-2658 , 08-1857-3371

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

9 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2540

อาชีพหลัก

ธุรกิจส่วนตัว

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป