กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจริญสุข

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจริญสุข

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจริญสุข

ติดต่อ : คุณสุรีพร สังกาศ

โทร : 056 271602

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

รับจ้างทั่วไป

สินค้าโอทอป