กลุ่มรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กลุ่มรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กลุ่มรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ติดต่อ : คุณวันเพ็ญ ศรีสิงห์

โทร : 086-9319567, 086-9397973

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 ชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่บ้านการเคหะ และได้มาเปลี่ยนเป็นกลุ่มรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมื่อ พ.ศ. 2549 มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 15 คน ระดมทุนคนละ 500 บาท ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

ทำเครื่องดื่มสมุนไพร

สินค้าโอทอป