กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ

ติดต่อ : คุณสมจิต ปิตินพรั

โทร : 08 1260 9848 , 08 1975 3260

อีเมล: somjitpitinopparat@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 46 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป