กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง

ติดต่อ : นางบุตธา ต้นโพธิ์

โทร : 086-8112408

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 8 มี.ค. 2547

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป