กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

ติดต่อ : นางจำปี พลแสน

โทร : 085 2002948

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

11 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2548

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป