กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี

กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี

กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี

ติดต่อ : นายสถาพร รัตนมงคล

โทร : 089 712 0453

การจัดการ

การบริหารจัดการ ประกอบด้วย
- ประธาน
- รองประธาน
- เลขานุการ
- กรรมการอำนวยการ
- ฝ่ายการเงิน และบัญชี
- ฝ่ายตรวจสอบ
- เหรัญญิก
- ฝ่ายปฏิคม

สินค้าโอทอป