หจก. เพาเวอร์ทรี โฮมแอนด์เด็ดคอร์

 หจก. เพาเวอร์ทรี โฮมแอนด์เด็ดคอร์

หจก. เพาเวอร์ทรี โฮมแอนด์เด็ดคอร์

ติดต่อ :

โทร :

ข้อมูลทั่วไป

โมบายฮวงจุ้ย

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ.2542 คุณอิทธิพงศ์ ธรรมประศาสน์ ได้สร้างสรรค์ผลงานฝีมือด้านศิลปหัตถกรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จนออกมาเป็นงานตกแต่งบ้าน "โมบายฮวงจุ้ย" ผสมผสานตามศาสน์และศิลป์ ต่อมาได้ขยายกิจการ จึงได้ขยายงานสู่ชุมชนท้องถิ่น ทำให้กลุ่มชุมชนแม่บ้านได้มีงานทำ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

สินค้าโอทอป