กลุ่มสตรีทอผ้าปทุมแก้ว

กลุ่มสตรีทอผ้าปทุมแก้ว

กลุ่มสตรีทอผ้าปทุมแก้ว

ติดต่อ : นางทองจันทร์ จันท

โทร : 089 4238598

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546

สินค้าโอทอป