กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ

ติดต่อ : นางปรานอม เพ็ชรชั

โทร : 08-1881-1797, 0-5387-0350

สินค้าโอทอป