กลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้แช่บ๊วย

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้แช่บ๊วย

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้แช่บ๊วย

ติดต่อ : นางวาสนา หริรักษ์

โทร : 08 4780 3061

สินค้าโอทอป