กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม

ติดต่อ :

โทร : 089 1205897

อีเมล: Nongluck_spa@hotmail.com

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้ขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีสมาชิกครั้งแรกที่ 15 ท่าน ปัจจุบันมีสมาชิก 62 ท่าน การจัดตั้งกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจาก ต้องการให้สมาชิกกลุ่มได้มีรายได้เพิ่มขึ้น รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักการดูแลสุขภาพแบบหวนคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมสูงหรือที่รู้จักกันว่า “สปา” ความเป็นจริงแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพแบบไทย ท าให้คนชอบกันมากและบางครั้งมีการน าอุปกรณ์ต่างๆที่มีราคาแพงและวัตถุดิบ วิธีการสปาแบบตะวันตกมาใช้ ซึ่งบางครั้งมิได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ในความเป็นจริงจะมีใครส านึกหรือไม่ว่าภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยนั้นเกิดจากรากเหง้าภูมิปัญญาของคนไทยเอง

สินค้าโอทอป