กลุ่มทำนาอิทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย

กลุ่มทำนาอิทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย

กลุ่มทำนาอิทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย

ติดต่อ : นายช่วย สาสุข

โทร : 08 6128 6819

ข้อมูลทั่วไป

ข้าว

ตราสินค้า : ข้าว

สินค้าโอทอป