วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร

ติดต่อ : นางพัชณี วงศาฝั้น

โทร : 053-529242

ข้อมูลทั่วไป

น้ำผึ้งตราแสงผึ้ง

สินค้าโอทอป