กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษรกรชุมชนห้วยทรายขาว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษรกรชุมชนห้วยทรายขาว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษรกรชุมชนห้วยทรายขาว

ติดต่อ : นางสมร พิงแพ

โทร : 081 1952679

ข้อมูลทั่วไป

กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์

สินค้าโอทอป