ข้อมูลแขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเขตบางรักเดิมเป็นอำเภอ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2450 โดยประกาศกระทรวงนครบาลรวมอำเภอชั้นใน 4 อำเภอ อาศัยที่ของเอกชนซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสี่พระยาเป็นทีทำการชั่วคราว และได้สร้างที่ทำการอำเภอถาวรขึ้นที่ถนนนเรศ และเปิดทำการเป็นที่ว่าการอำเภอบางรักจนถึงปัจจุบัน ต่อมาปี 2511 กรมการปกครองอนุมัติงบประมาณ 800,000 บาท ให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการอำเภอบางรักใหม่เป็นอาคาร 3 ชั้น เริ่มลงมือสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม 2512 และเปิดให้ให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2513 ในปี 2526 ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารปัจจุบัน เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2527 ใชงบประมาณทั้งสิ้น 627,000 บาท ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารต่อเนื่องกับอาคารเดิมเป็นเงิน 1,900,000 บาท เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2527 แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง คือ 1.แขวงมหาพฤฒาราม 2.แขวงสี่พระยา 3.แขวงสุริยวงศ์ 4.แขวงสีลม 5.แขวงบางรัก

พื้นที่

มีพื้นที่ทั้งสิ้น 0.689 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กทม.
ทิศใต้ ติดต่อ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
ทิศตะวันออก ติดต่อ แขวงมหาพฤฒาราม แขวงสี่พระยา แขวงสุริยวงศ์ และแขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
ทิศตะวันตก ติดต่อ แม่น้ำเจ้าพระยา

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

การเดินทาง

ถนนเจริญกรุง

ผลิตภัณฑ์

มัสยิดฮารูณ-วัดสวนพลู-โบสถ์อัสสัมชัญ-พิพิธภัณฑ์หินแปลก

สถานที่

1.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
2.สถานฑูตโปรตุเกส
3.พิพิธภัณฑ์หินแปลก
4.วัดม่วงแค วัดสวนพลู
5.มัสยิดฮารูณ
6.สถานฑูตฝรั่งเศส
7.โบสถ์อัสสัมชัญ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสวนพลู เป็นวัดเก่าแก่เมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง วัดสวนพลูมีของดี เช่น หลวงพ่อพระป่าเลไลย์ แห่งวัดสวนพลู ซึ่งท่านก่อปาฎิหาริย์ช่วยชาวบ้านที่ไปหลบภัยที่บริเวณรอบองค์ท่านให้พ้นภัยจากลูกระเบิดที่ทิ้งมาจากเครื่องบิน
2 มัสยิดฮารูณ ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 36 แต่เดิมเป็นเรือนไม้สักชั้นเดียวต่อมาทรุดโทรมลงไป จึงก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภายในชั้นบนมีการตกแต่งด้วยอักษรภาษาอาหรับ รอบๆขอบชั้นบนของมัสยิด (ใต้เพดาน) เป็นฝีมือแกะสลักและฉลุของชาวเมืองเจอะนะ ประเทศอินโดนีเซีย มัสยิดฮารูณนี้เป็นศาสนสถานของชาวไทยมุสลิมใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และอบรมกิจกรรม
3 โบสถ์อัสสัมชัญ ถูกสร้างขึ้นครั้งแรก ในราวปี พ.ศ.2352 โดยบาทหลวงปาสกัล เพื่อเป็นการถวายเกียรติแต่ พระนางมารีอาได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2364 และได้รับสถาปนาเป็นอาสนวิหารอัสสัมชัญ ในปีถัดมา และในปี พ.ศ.2452 ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของคริสตชน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของคริสตชน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก โดยมีสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองต์ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในยุคต้นศตวรรษที่ 15
4 พิพิธภัณฑ์หินแปลก ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ระหว่างซอยเจริญกรุง 26 และ 28 เป็นพิพิธภัณฑ์หินแปลกแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเซียอาคเนย์ ก่อตั้งโดยคุณบรรยง เลิศนิมิตร ประธานสมาคมหินแปลกนานาชาติ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2542 ภายในพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรักษาและจัดแสดงหินหยก หินธรรมชาติ หินย้อย ฟอสซิล และหินที่มีรูปร่างแปลก จำนวนกว่า 2,000 ชิ้น เปิดเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.30 น.
5 วัดสวนพลู นอกจากนี้มีรูปปั้นพระโพธิสัตย์กวนอิมประดิษฐานอยู่ในตำหนักหอไตร สร้างเป็นเรือนไทยด้วยไม้สักทองทั้งหลัง หรือชาวบ้านเรียกกันว่า องค์เจ้าแม่กวนอิม สร้างขึ้นในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ร.1 รูปลักษณะเป็นรูปปั้นเนื้อผง ผสมปูน ปั้นปูนสอผสมผงว่านวิเศษ
6 วัดสวนพลู ส่วนวิหารในวัดสวนพลูดัดแปลงมาจากหอไตรเก่า ซึ่งเป็นไม้สักทองทั้งหลังจัดสร้างใหม่อย่างสวยงาม สำหรับเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธาน

โรงแรม
1 วู้ดแลนด์ อินน์ 1158/5-7 ถ.เจริญกรุง 32 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : 0 2235 3894, 0 2235 6640-1 โทรสาร : 0 2224 0805 จำนวนที่พัก 42 ห้อง, ราคา 576 - 1,152 บาท
2 เซ็นเตอร์พอยท์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ สีลม 1552/2 ถ.เจริญกรุง ซ.10 แขวงบางรัก เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : 0 2266 0521-49 โทรสาร : 0 2266 0520 ราคา 2,800 - 7,000 บาท
3 แชงกรีลา โฮเทล 89 ซ.วัดสวนพลู ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : 0 2236 7777 โทรสาร : 0 2236 8579 จำนวนที่พัก 890 ห้อง, ราคา 7,600 - 72,000 บาท
4 โซฟิเทล สีลม กรุงเทพ 188 ถ.สีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : 0 2238 1991 โทรสาร : 0 2238 1999 จำนวนที่พัก 454 ห้อง, ราคา 3,600 - 22,000 บาท
5 โอเรียนเต็ล 48 ซ.บูรพา ถ.เจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : 0 2659 9000 โทรสาร : 0 2659 0000 จำนวนที่พัก 393 ห้อง, ราคา 12,000 - 88,000 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 งานประดิษฐ์จากผ้า งานประดิษฐ์จากผ้า
2 ซอสต่างๆ น้ำปลาหวาน เครื่องแกง ซอสต่างๆ น้ำปลาหวาน เครื่องแกง (Thai dipping sauce for fruits, Thai curry cooking sauces, Thai tuna curry, dipping crackers)
3 ซ้อสพริก ซ้อสพริก
4 ปลาแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง
5 ผลิตภัณฑ์รูปปั้น ผลิตภัณฑ์รูปปั้น
6 ผลิตภัณฑ์โต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์โต๊ะอาหาร
7 รองเท้าหนังวัว รองเท้าหนังวัว
8 สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์
9 อัญมณีเพชรพลอย อัญมณีเพชรพลอย (Gems & jewellry)
10 อัญมณีเพชรพลอย อัญมณีเพชรพลอย (Gems & Jewelry)
11 อาหารสัตว์ อาหารสัตว์
12 อุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ห้องน้ำ
13 เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับเงิน (Silver-Jewelry)
14 เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผา
15 เครื่องเขียน เครื่องเขียน
16 เครื่องใช้โต๊ะอาหาร เครื่องใช้โต๊ะอาหาร
17 เครื่องใช้โต๊ะอาหาร เครื่องใช้โต๊ะอาหาร
18 เครื่องใช้โต๊ะอาหาร เครื่องใช้โต๊ะอาหาร
19 เนคไทผ้าไหม เนคไทผ้าไหม
20 เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา
21 เสื้อกันหนาว (sweater) เสื้อกันหนาว (sweater)
22 โรตีนี่ โรตีแช่แข็งกึ่งสำเร็จรูป โรตีนี่ โรตีแช่แข็งกึ่งสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้ผลิตโอทอป แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Asia Collection Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
S.P.S.Gems Intercontinental LP.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Hong Factory Co.,Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Takrai International Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Nouvelle Creation Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Siam Bronze And Thai Products Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Siam Development Supply Ltd.,Part.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
The Ceramic Tile Product Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Dynamic Promotion Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Exclusive Merchandise Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Fook Hin Gifts & Gems Ltd.,Part.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Memon Export Import Limited Partnership(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Sui Heng Lee Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Fortune Garment (1980) Ltd., Part. (B2B)
กรุงเทพมหานคร
Rung Silp Printing Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
Siphya International Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
T. Ruamkit Group Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
ORIENTAL INTERPOLY CO., LTD.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มโรตีนี่ โรตี
กรุงเทพมหานคร