ข้อมูลเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลสำโรงใต้ได้รับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลสำโรงใต้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 2 ก ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2540

พื้นที่

เทศบาลตำบลสำโรงใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 25.50 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลตำบลสำโรงใต้มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 5 ตำบล คือ ตำบลบางหญ้าแพรก ต.สำโรง ต.สำโรงกลาง ต.สำโรงใต้ และ ต.บางหัวเสือ เทศบาล ต.สำโรงใต้ได้ชื่อว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่างๆ และอุตสาหกรรมได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรมเก่า จึงไม่มีการจัดระบบให้เข้าอยู่ในรูปนิคมอุตสาหกรรม มีถนนปู่เจ้าสมิงพรายเป็นเส้นทางหลัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด แม่น้ำเจ้าพระยา และกรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ จรดแม่น้ำเจ้าพระยาและเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ทิศตะวันออก จรด เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก จรด แม่น้ำเจ้าพระยา

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ มีครบถ้วน

การเดินทาง

- ทางบก เดินทางโดยใช้เส้นทางสุขุมวิท ถึงสามแยกปู่เจ้าสมิงพราย เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนปู่เจ้าสมิงพลาย เข้าสู่เทศบาลตำบลสำโรงใต้
- ทางน้ำ เดินทางโดยเรือข้ามฟากจากท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองพระประแดง - ท่าเทียบเรือเภตรา

ผลิตภัณฑ์

วัดบางหัวเสือ,วัดสำโรงเหนือ,ศาลปู่เจ้าสมิงพราย

สินค้าโอทอป เทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ